Finanse, rachunkowość 

Twoja firma ma problemy finansowe? Skorzystaj z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego

Nie każda firma działa z sukcesem na rynku. Często w wyniku niedochodowych umów, ryzykownego zarządzania bądź po prostu niedających się przewidzieć przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zwiększa się tak gwałtownie, iż pojawia się obawa o niewypłacalność w stosunku do wierzycieli czy nawet o bankructwo firmy. W takich wypadkach powinno się zgłosić się o pomoc doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – wyłącznie z licencją od Ministerstwa Sprawiedliwości

W styczniu 2016 r. zaczęło obowiązywać Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z przepisami tego prawa nadawana uprzednio licencja syndyka przeobraziła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja wydawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają wymagania przedstawione w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: wykształcenie magisterskie, nieskazitelna opinia, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, całkowita zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo polskie oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej co pół roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także odpowiadają na sto pytań testowych z zakresu zarządzania, prawa, finansów oraz ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – porady dla wierzyciela oraz dłużnika

Prawo restrukturyzacyjne dało licencjonowanym doradcom większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali uprzednio syndycy. Syndyk działał wyłącznie na polecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może wspierać przedsiębiorcę na długo przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez dokonanie analizy sytuacji, w jakiej znalazła się firma i określenie najkorzystniejszego w danej sytuacji kierunku restrukturyzacji czy przygotowanie kompletnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może również być reprezentantem dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, ale też może wspierać swoim doświadczeniem wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Restrukturyzacja to w szeregu przypadków trudny i wielowątkowy proces, w związku z tym istotne jest, żeby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w jasny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego położenie. Atutem doradcy jest również znakomita znajomość gałęzi gospodarki, w której działa zadłużona spółka, bo ułatwia to sformowanie planu restrukturyzacji czy odszukanie i przedłożenie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.

Powiązane artykuły